Regulamin konkursu cosplay

Regulamin konkursu cosplay

Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne. Dozwolone są również postacie własne ( OC) pod warunkiem zgłoszenia z dobrą jakościowo ( duży rozmiar, dokładne szczegóły stroju) grafiką prezentującą kostium jaki wykonujemy.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w kategoriach :

GRAND PRIX - sumaryczna ocena z kategorii: wykonanie techniczne, podobieństwo do postaci oraz prezentacja solo.

Wykonanie techniczne

Podobieństwo do postaci

Prezentacja solo

Prezentacja Grupowa

Najlepszy Strój w Konwencji - kategoria dla uczestników ,którzy wykonają strój w konwencji świątecznej

W konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Xmascon 2019, który między 27.11.2019 do północy dnia 10.12.2019 r. wypełni i nadeśle odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na dole tej strony na mail cosplayfuncube@gmail.com.

Osoby zainteresowane udziałem w więcej niż jednym stroju muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdemu występowi. Istnieje możliwość wyjścia na scenę bez oceny stroju, w takim wypadku należy dopisać do zgłoszenia notkę ,że występuje się „poza konkursem”. Każdy występ jest oceniany przez Jurorów, istnieje możliwość rezygnacji z oceny prezentacji lecz należy zaznaczyć to w formularzu. W przypadku występów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za występ – nie można wyodrębnić do oceny mniejszej podgrupy.

Każda osoba biorąca udział w konkursie, musi wypełnić własne zgłoszenie. Zgłoszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są nieważne, i będą odsyłane do autorów w celu poprawnego wypełnienia, do dwóch dni od daty zakończenia zgłoszeń.

W konkursie Cosplay w konkurencjach: "Wykonanie techniczne" oraz "Podobieństwo do postaci" mogą brać udział tylko stroje, które nie zostały wcześniej nagrodzone nagrodą główną ( są to na przykład : Pierwsze miejsce, Grand Prix, wygrana w swojej kategorii) w żadnym innym konkursie. Stroje, które były już nagrodzone mogą zostać zaprezentowane „poza konkursem”, występ zostanie oceniony chyba, że w formularzu zaznaczono inaczej.

Do formularzy zgłoszeniowych należy dołączyć, w ilości od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artów i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń – zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem do konkursu jest obowiązkowe. Uczestnik może także załączyć przygotowaną przez siebie planszę graficzną w formacie 1024×768 pikseli lub większym, która może zostać wyświetlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

Zgłaszający się do udziału w konkursie musi dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP lub skorzystać z serwisów przesyłających jak np. sendspace czy wetransfer. W szczególnych przypadkach i po wcześniejszym porozumieniu z organizatorami, pliki dodatkowe można dostarczyć na konwencie, na nośnikach typu pendrive.

Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na konwent (dwudniowej lub jednodniowej na sobotę).

W ciągu dwóch dni od daty zakończenia zgłoszeń organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na 48 godzin przed występem.

Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu.

O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem.

Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny Cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na nie mniej niż 24 godziny przed występem.

Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:

prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,

prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,

wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe.

Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.

Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Xmascon 2019 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

 

Przebieg konkursu cosplay

 

Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas próby na której obecność jest obowiązkowa, jednak nie obowiązkowe jest przeprowadzenie próby scenicznej. Scena zostanie w tym celu udostępniona w sobotę w godzinach porannych 10-12 . Scena będzie wielkości 4x6m i wyposażona będzie w podstawowe oświetlenie.

Obecność na próbie oznacza przybycie na miejsce ww. w dowolnym momencie przedziału godzinowego w którym ta jest organizowana. Konieczne jest potwierdzenie swojej obecności oraz zapoznania się ze sceną oraz jej możliwościami technicznymi.

Jeśli organizator zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych dopiero na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w Cosplayu (i związane z nimi zmiany w planach występów grupowych).

Część sceniczna konkursu w kategoriach: „Wykonanie techniczne” oraz „Podobieństwo do postaci” będzie poprzedzona obowiązkową rundą jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów.

Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursie występ solowy powinien trwać od 30 sekund do 2 minut, zaś grupowy od 1 minuty do maksymalnie 3.5 minut. Organizatorzy mogą przyznać dłuższy czas trwania występu po wcześniejszym zgłoszeniu pomysłu na prezentacje wraz ze ścieżką mp3.

Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi po występach, biorąc poprawkę na ewentualne obrady Jury.

Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Możliwe jest jednak otrzymanie informacji zwrotnej jedynie odnośnie własnego stroju i występu.

W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Przykładowy uzupełniony formularz

 

Regulamin został opracowany na podstawie regulaminu konkursu Cosplay MiOhi
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: cosplayfuncube@gmail.com