Helperzy

Zostań helperem!

Chcesz pomóc przy organizacji konwentu? Lubisz kontakt z ludźmi? Nie boisz się wyzwań?
Wypełnij formularz i zostań helperem – osobą odpowiedzialną za obsługę uczestników oraz porządek podczas wydarzenia. Oferujemy pracę w zespole, przyjazną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Każdy helper po zakończeniu swojego dyżuru, ma przerwę podczas, której może oddawać się konwentowym rozrywkom.

Jeśli poszukujesz więcej informacji, znajdziesz je w regulaminie helperów poniżej lub skontaktuj się z koordynatorem wysyłając wiadomość na adres helperzy@funcube.pl.

Zgłoszenia rozpoczynają się 13 listopada przez system Nagato.

Regulamin helperów

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  • Organizator - Paweł Bylica "Cube Code"
  • Festiwal, konwent - Festiwal Kultury i Popkultury Japońskiej Xmascon 2018
  • Helper – ochotnik; osoba biorąca czynny udział w przygotowaniu imprezy, której zakres obowiązków obejmuje sprzątanie, udzielanie pomocy uczestnikom i organizatorom, sprzedaż oraz wydawanie wejściówek, pilnowanie przestrzegania regulaminu imprezy przez uczestników.
  • Techniczny – ochotnik, którego zadaniem jest pomoc przy rozłożeniu sprzętu oraz opieka nad nim, a także pomoc przy naprawie w przypadku awarii. Jego przełożonym jest opiekun technicznych.
  • Koordynator - Osoba wyznaczona przez organizatora do opieki nad helperami oraz czuwania nad ich pracą. Przełożony helpera.
 2. Każdy helper oraz techniczny zobowiązany jest do przestrzegania zarówno niniejszego regulaminu, jak i regulaminu imprezy zawartego w informatorze i na stronie konwentu.

§2. Prawa i obowiązki helpera

 1. Helper ma prawo przebywać na terenie festiwalu od piątku 13.12.2019 r. o godzinie 15:00 do niedzieli 20:00 15.12.2019 r. Godziny wstępu mogą zostać zmienione przez organizatora.
 2. Helper ma prawo brać aktywny udział w punktach programowych pod warunkiem, że nie ma w tym samym czasie dyżuru.
 3. Helper ma obowiązek:
  • przestrzegać regulaminu konwentu.
  • stawić się o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez koordynatora w dniu poprzedzającym konwent, oraz pozostać na nim do godziny zakończenia prac związanych ze sprzątaniem budynku ostatniego dnia konwentu. Wszelkie sytuacje, gdy helper musi przybyć później lub opuścić wcześniej teren konwentu mają być zgłoszone z wyprzedzeniem (w formularzu zgłoszeniowym), a w trakcie trwania konwentu koordynatorowi helperów.
  • wpłacić w dniu poprzedzającym konwent kaucję, która zostanie zwrócona w dniu zakończenia imprezy w przypadku wywiązania się ze swoich obowiązków.
  • być obecnym na każdym zebraniu, chyba, że w jego trakcie odbywa dyżur na akredytacji lub sklepiku, albo z innych powodów za zgodą koordynatora.
  • przestrzegać grafiku zadań ustalonego przez koordynatora.
  • wszelkie zmiany w grafiku ustalać najpierw z koordynatorem.
  • wykonywać osobiście przydzielone mu przez organizatorów i koordynatorów zadania.
  • w pierwszej kolejności wykonywać zadania przydzielone przez koordynatorów, później przez organizację (chyba, że koordynator zarządzi inaczej).
  • reagować na wszelkie przejawy łamania regulaminu imprezy przez uczestników konwentu oraz informowanie o takich zajściach organizatorów.
  • poinformować koordynatora w przypadku jego kontuzji lub pogorszenia jego stanu zdrowia, a także w razie zaistnienia problemów technicznych na terenie obiektu.
  • znać plan budynku/ów w którym/ch odbywa się konwent.
  • zachowywać się kulturalnie wobec innych uczestników konwentu.
  • w razie potrzeby służyć pomocą uczestnikom imprezy.
 4. Helperowi zabrania się:
  • przekazywania komuś identyfikatora i/lub opaski.
  • zdejmowania identyfikatora w czasie trwania konwentu (na jego terenie) i/lub opaski (nie tylko na terenie wydarzenia).
  • zdejmowania koszulki helperowskiej w trakcie swojego dyżuru.
  • opuszczać teren konwentu bez uzgodnienia tego z koordynatorem.
  • kwestionować decyzje koordynatora.
  • naprawy czegokolwiek bez uprzedniego poinformowania organizatora lub koordynatora o usterce oraz wyraźnego polecenia.

§3. Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • udzielenia nagany w razie naruszeń regulaminów lub niekulturalnego zachowania.
  • wydalenia helpera z terenu konwentu bez podania przyczyny.
  • pozbawienia helpera jego funkcji na konwencie w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, nieprzestrzegania regulaminu itp.
  • wprowadzania zmian w grafiku obowiązków podczas trwania konwentu.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Pierwszeństwo w naborze mają osoby, które mogą zostać regulaminowo po godzinach zakończenia wydarzenia, w dniu zakończenia imprezy; następnie osoby pełnoletnie.
 2. Istnieje limit miejsc na funkcję helpera. Osoby, które zgłosiły się, a nie zostały przyjęte, będą miały możliwość zakupienia biletu z dodatkowej puli przeznaczonej tylko dla helperów.
 3. Wszelkie pytania należy kierować na adres helperzy@funcube.pl