Regulamin wydarzenia

Regulamin festiwalu kultury i popkultury japońskiej Xmascon 2019

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin tyczy się Festiwalu Sztuki i Kultury Japońskiej – Xmascon 2019, odbywającego się w dniach 14 – 15 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 61 w Krakowie – zwanego dalej festiwalem. Regulamin zostaje określony pomiędzy: „Cube Code” – wpisanym do CEIDG pod numerem NIP 6782946710, będącym organizatorem festiwalu, odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, a uczestnikiem festiwalu, określonym w punkcie 2 §1.
 2. Uczestnikiem festiwalu jest każda osoba, która:
  • nabyła bilet wstępu na festiwal na warunkach określonych w §2
  • jest Wystawcą – na warunkach określonych w §3
  • jest Helperem – na warunkach określonych w §4
  • jest osobą zaproszoną przez „Cube Code”
 3. Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§2. Uczestnictwo w festiwalu

 1. Na terenie festiwalu może przebywać każda osoba, która jest uczestnikiem festiwalu określonym w punkcie 2 §1, a także organizatorzy oraz służby czuwające nad bezpieczeństwem.
 2. Bilet wstępu na festiwal można nabyć:
  1. W przedsprzedaży w czasie trwania okresu promocyjnego, który potrwa od 17 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. dokonując rezerwacji w systemie Nagato dostępnym pod adresem https://nagatosystem.pl oraz uiszczając należną opłatę:
   • 45 zł – za bilet dwudniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu od godziny 9:00 pierwszego dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.), do godziny 15.00 drugiego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.).
   • 50 zł – za bilet dwudniowy z noclegiem, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu od godziny 9:00 pierwszego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.), do godziny 15.00 drugiego dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.), oraz korzystania ze stref noclegowych.
   • 40 zł – za bilet jednodniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu w godzinach 8:00 – 22:00 pierwszeg dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.)
   • 15 zł – za bilet jednodniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu w godzinach 7:00 – 15:00 drugiego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.)
  2. W przedsprzedaży po upływie czasu promocyjnego, który potrwa od 21 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r., dokonując rezerwacji w systemie Nagato dostępnym pod adresem https://nagatosystem.pl oraz uiszczając należną opłatę:
   • 50 zł – za bilet dwudniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu od godziny 9:00 pierwszego dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.), do godziny 15.00 drugiego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.).
   • 55 zł – za bilet dwudniowy z noclegiem, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu od godziny 9:00 pierwszego dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.), do godziny 15.00 drugiego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.), oraz korzystania ze stref noclegowych.
   • 40 zł – za bilet jednodniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu w godzinach 9:00 – 22:00 pierwszeg dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.)
   • 15 zł – za bilet jednodniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu w godzinach 7:00 – 15:00 drugiego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.)
  3. W sprzedaży prowadzonej na miejscu w czasie trwania festiwalu, w cenie:
   • 55 zł – za bilet dwudniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu od godziny 9:00 pierwszego dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.), do godziny 15.00 drugiego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.).
   • 60 zł – za bilet dwudniowy z noclegiem, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu od godziny 9:00 pierwszego dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.), do godziny 15.00 drugiego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.), oraz korzystania ze stref noclegowych.
   • 45 zł – za bilet jednodniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu w godzinach 9:00 – 22:00 pierwszeg dnia festiwalu (14 grudnia 2019 r.)
   • 20 zł – za bilet jednodniowy, uprawniający do przebywania na terenie festiwalu w godzinach 7:00 – 15:00 drugiego dnia festiwalu (15 grudnia 2019 r.)
 3. Ilość biletów każdego rodzaju jest ograniczona.
 4. Należność za bilet określoną w punkcie 2a) oraz 2b) §2 należy wpłacić na konto bankowe, którego numer podany jest w systemie rezerwacji, w terminie do siedmiu dni od daty dokonania rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.
 5. Przedsprzedaż biletów trwa od 17 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r. „Cube Code” zastrzega sobie prawo do wstrzymania bądź przedłużenia przedsprzedaży, w szczególności, gdy konwent zostanie odwołany lub cała pula biletów zostanie wyprzedana, bądź do dnia 10 grudnia 2019 r. nie zostanie wyprzedana ilość biletów przeznaczonych do przedsprzedaży.
 6. Okres promocyjny przedsprzedaży biletów trwa od 17 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r.
 7. Zabrania się przekazywania bądź odsprzedaży biletów osobom trzecim.
 8. Rezygnację z zakupionego biletu w przedsprzedaży i żądanie zwrotu kosztów należy zgłosić „Cube Code” najpóźniej siedem dni przed festiwalem w formie mailowej na adres info@funcube.pl, podając dane rezerwacji oraz dane osobowe wraz z numerem konta, na które ma być wykonany przelew zwrotny.
 9. „Cube Code” zobowiązuje się do zwrotu biletu do 21 dni od zakończenia festiwalu, potrąconych o koszta organizacyjne w kwocie:
  • 1,5 zł dla rezygnacji z biletu dowolnego typu, w terminie wcześniejszym niż siedem dni przed rozpoczęciem festiwalu,
  • 45 zł dla rezygnacji z promocyjnego biletu dwudniowego, w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem festiwalu
  • 50 zł dla rezygnacji z promocyjnego biletu dwudniowego z noclegiem, w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem festiwalu
  • 50 zł dla rezygnacji z biletu dwudniowego, w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem festiwalu
  • 55 zł dla rezygnacji z biletu dwudniowego z noclegiem, w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem festiwalu
  • 40 zł dla rezygnacji z biletu na pierwszy dzień festiwalu, w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem festiwalu
  • 15 zł dla rezygnacji z biletu na drugi dzień festiwalu, w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem festiwalu
 10. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w festiwalu. Dokument ten powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby niepełnoletniej oraz rodzica lub opiekuna prawnego, data i miejsce festiwalu, telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.
 11. Każdy Uczestnik festiwalu otrzymuje od „Cube Code” identyfikator oraz opaskę na rękę, które ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas trwania festiwalu.
 12. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora i/lub opaski na rękę osobom trzecim.
 13. Osoby bez identyfikatorów i/lub opaski na ręce, z widocznymi śladami próby odklejenia opaski lub z przeklejoną opaską na ręce będą usuwane z terenu festiwalu.
 14. Zgubienie identyfikatora i/lub opaski na rękę należy jak najszybciej zgłosić na akredytacji konwentu. Istnieje możliwość zakupienia nowego identyfikatora i/lub opaski, w cenie określanej indywidualnie, ale nie wyższej niż cena biletu sprzedawanego na miejscu.

§3. Wystawcy

 1. Wystawcą staje się każda osoba, która nabędzie bilet wystawowy.
 2. Warunki nabycia biletu wystawowego są szczegółowo określone w Regulaminie Wystawców dostępnym na http://xmascon.funcube.pl

§4. Helperzy

 1. Helperem jest każda osoba, która wyrazi chęć pomocy przy tworzeniu konwentu oraz zostania zaakceptowana przez Koordynatora Helperów wyznaczonego przez "Cube Code".
 2. Helper pomaga przy tworzeniu konwentu nieodpłatnie.
 3. Helper zobowiązany jest do wypełniania zaleceń Koordynatora Helperów.
 4. Podczas trwania konwentu „Cube Code” zapewnia Helperom:
  • miejsce do spania,
  • posiłki oraz napoje,
  • koszulkę Helpera,
  • zwrot kosztów biletu na festiwal
 5. Helper zobowiązuje się do noszenia koszulki Helpera przez cały czas trwania festiwalu.
 6. Zwrot kosztów biletu następuje po zakończeniu festiwalu, tj. o godz. 18.00 drugiego dnia festiwalu, jeżeli Koordynator Helperów nie zadecyduje inaczej.
 7. Szczegóły funkcji Helpera reguluje Regulamin Helperów dostępny na stronie http://xmascon.funcube.pl.

§5. Prawa i obowiązki Uczestnika festiwalu

 1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu na jego terenie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie, Uczestnicy festiwalu są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów lub ochrony.
 3. Uczestnicy festiwalu są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, helperów i pracowników Ochrony.
 4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
  1. napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków,
  2. wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną (punkt ten nie dotyczy pokazów, LAPRów oraz konkursu Cosplay. Jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia go Organizatorowi),
  3. łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,
  4. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  5. środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.
 5. Uczestnicy festiwalu mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.
 6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca.
 7. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami.
 8. Na terenie festiwalu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

§6. Prawa i obowiązki "Cube Code"

 1. „Cube Code” zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom festiwalu atrakcji, określonych w programie imprezy, dostępnym na stronie http://xmascon.funcube.pl na siedem dni przed rozpoczęciem konwentu.
 2. „Cube Code” zobowiązuje się do aktualizowania programu atrakcji na stronie internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.
 3. „Cube Code” nie przyjmuje odpowiedzialności za części atrakcji, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od ”Cube Code”, w szczególności takich jak: nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, lub problemy techniczne ze sprzętem do niego należącym.
 4. „Cube Code” zapewnia Uczestnikom konwentu ochronę oraz Punkt Pierwszej Pomocy podczas trwania festiwalu.
 5. „Cube Code” nie zapewnia Uczestnikom festiwalu ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.
 6. „Cube Code” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
 7. „Cube Code” nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.
 8. „Cube Code” ma prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca festiwalu, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością „Cube Code” obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację festiwalu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 9. „Cube Code” zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu i wstępu na festiwal bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów, Współorganizatorów lub Gości konwentu.
 10. Pracownicy Ochrony, za zgodą „Cube Code”, mają prawo rewidować rzeczy Uczestników konwentu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.
 11. „Cube Code” ma prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. W przypadku osób niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni.

§6. Postanowienia końcowe

 1. „Cube Code” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej konwentu pod adresem http://xmascon.funcube.pl.
 2. Zakupienie biletu przez Uczestnika festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje „Cube Code”, kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.
 4. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.